Õppetöö

Valikained


Pildiotsingu clipart flower tulemus USUNDIÕPETUS 1. KLASS

Milleks usundiõpetus?

Usundiõpetus Viiratsi Koolis keskendub eetiliste väärtuste õppimisele. See arendab õpilases vastutustundlikku elamisoskust ja oma tegude tagajärgedest arusaamist. Teemasid nagu peresidemed, andestamine, tänulikkus ja tolerantsus käsitletakse piiblilugude abil, niiviisi saavad lapsed ka hea ettevalmistuse meie kultuuripärandi aluseks oleva kristliku kultuuri mõistmiseks.

Õpetatakse tundma kiriku- ja rahvakalendri seotust ja pühadekombeid. Tunnid on vaheldusrikkad: meisterdamised, audiovisuaalsete vahendite kasutamised, joonistamised, viktoriinid ja rühmatööd – see arendab õpilases koostöökogemust, toob esile nende juhivõimed, arendab avaliku esinemise oskust ning võimet kuulata ja märgata.

Meie usundiõpetaja on saanud ettevalmistuse Helsingi Ülikooli religioonipedagoogika osakonnas tema täiendkoolitus on keskendunud psühholoogia ja keelte valdkonda.

        
Pildiotsingu clipart flower tulemus DRAAMAÕPETUS 2. KLASS

Milleks draamaõpetus?

Draamaõpetus aitab arendada kujutlusvõimet, loovust, fantaseerimisoskust, annab võimaluse ennast loovalt väljendada, aktiviseerib algatusvõimet ja katsetamisjulgust. Läbi erinevate mängude, etüüdide ja lavastuste õpetab lahendama mittestandardseid probleeme, suurendab vaatlus- ja analüüsioskust, aitab paremini mõista oma igapäevast käitumist. Draamatund aitab kujundada klassikollektiivi, andes lapsele võimaluse õppida koostööoskusi ning üksteisemõistmist. Draamaõpetuse kaudu arendavad õpilased nii oma füüsilisi, emotsionaalseid kui ka intellektuaalseid võimeid.

Pildiotsingu clipart flower tulemus ETTEVÕTLUSÕPETUS 3. KLASS 

Milleks ettevõtlusõpetus?

Junior Achievement Arengufondi poolt pakutav algkooli majandusõppeprogramm "7 sammu" aitab õpilastel mõista neid ümbritsevat majanduselu, tunnetada iseennast, keskendub rollidele, mida tuleb meil kõigil täita tarbijana, teadvustab raha säästmise tähtsust, teeb selgeks, mis on perekond, kuidas inimesed koos elavad ja töötavad, mis on soov ja vajadus ning kuidas pereliikmed sõltuvad nende rahuldamisel paljudest ettevõtetest. 

Pildiotsingu clipart flower tulemus KUNSTIAJALUGU 6. KLASS  

Milleks kunstiajalugu? 

6. klassi ajaloo programm tutvustab muinas- ja vanaaega. See on väga infomahukas ja hõlmab inimkonna arengu kõige pikemat perioodi. Et sellest ajastust tekiks terviklikum ülevaade ja lapsed mõistaksid tänapäeval meid ümbritseva maailma eriilmelisust, antakse võimalus kunstiajaloo tundides uurida koos teatmeteoseid, muuseumide ja kunstialbumite lehekülgi arvutis. Samuti vaadatakse filme erinevate ajastute ja rahvaste kunstiloomingust, kavandatakse ja kujundatakse praktilisi töid, et tutvuda koopamaalide, pisiplastika, vaasimaali, skulptuuri ja arhitektuuriga. Maailma tekkelugu uurides saavad õpilased teada, kuidas austasid erinevad rahvad loodusjõude ja oma esivanemaid. Selline põhjalikum lähenemine erinevate rahvaste kultuurile aitab paremini mõista meie enda rahva ajalugu ja kultuuri. 

Lisaks on koostatud 6. klassi kunstitundide töökava selliselt, et haakuks õpituga kunstiajaloos ja arendaks loovust, eneseväljendusoskust ning mõistmist, kui tihedalt on rahvaste kultuurisaavutused üksteisega seotud.

Pildiotsingu clipart flower tulemus USUNDIÕPETUS 1. KLASS

Milleks usundiõpetus?

Usundiõpetus Viiratsi Koolis keskendub eetiliste väärtuste õppimisele. See arendab õpilases vastutustundlikku elamisoskust ja oma tegude tagajärgedest arusaamist. Teemasid nagu peresidemed, andestamine, tänulikkus ja tolerantsus käsitletakse piiblilugude abil, niiviisi saavad lapsed ka hea ettevalmistuse meie kultuuripärandi aluseks oleva kristliku kultuuri mõistmiseks.

Õpetatakse tundma kiriku- ja rahvakalendri seotust ja pühadekombeid. Tunnid on vaheldusrikkad: meisterdamised, audiovisuaalsete vahendite kasutamised, joonistamised, viktoriinid ja rühmatööd – see arendab õpilases koostöökogemust, toob esile nende juhivõimed, arendab avaliku esinemise oskust ning võimet kuulata ja märgata.

Meie usundiõpetaja on saanud ettevalmistuse Helsingi Ülikooli religioonipedagoogika osakonnas tema täiendkoolitus on keskendunud psühholoogia ja keelte valdkonda.

        
Pildiotsingu clipart flower tulemus DRAAMAÕPETUS 2. KLASS

Milleks draamaõpetus?

Draamaõpetus aitab arendada kujutlusvõimet, loovust, fantaseerimisoskust, annab võimaluse ennast loovalt väljendada, aktiviseerib algatusvõimet ja katsetamisjulgust. Läbi erinevate mängude, etüüdide ja lavastuste õpetab lahendama mittestandardseid probleeme, suurendab vaatlus- ja analüüsioskust, aitab paremini mõista oma igapäevast käitumist. Draamatund aitab kujundada klassikollektiivi, andes lapsele võimaluse õppida koostööoskusi ning üksteisemõistmist. Draamaõpetuse kaudu arendavad õpilased nii oma füüsilisi, emotsionaalseid kui ka intellektuaalseid võimeid.

Pildiotsingu clipart flower tulemus ETTEVÕTLUSÕPETUS 3. KLASS 

Milleks ettevõtlusõpetus?

Junior Achievement Arengufondi poolt pakutav algkooli majandusõppeprogramm "7 sammu" aitab õpilastel mõista neid ümbritsevat majanduselu, tunnetada iseennast, keskendub rollidele, mida tuleb meil kõigil täita tarbijana, teadvustab raha säästmise tähtsust, teeb selgeks, mis on perekond, kuidas inimesed koos elavad ja töötavad, mis on soov ja vajadus ning kuidas pereliikmed sõltuvad nende rahuldamisel paljudest ettevõtetest. 

Pildiotsingu clipart flower tulemus KUNSTIAJALUGU 6. KLASS  

Milleks kunstiajalugu? 

6. klassi ajaloo programm tutvustab muinas- ja vanaaega. See on väga infomahukas ja hõlmab inimkonna arengu kõige pikemat perioodi. Et sellest ajastust tekiks terviklikum ülevaade ja lapsed mõistaksid tänapäeval meid ümbritseva maailma eriilmelisust, antakse võimalus kunstiajaloo tundides uurida koos teatmeteoseid, muuseumide ja kunstialbumite lehekülgi arvutis. Samuti vaadatakse filme erinevate ajastute ja rahvaste kunstiloomingust, kavandatakse ja kujundatakse praktilisi töid, et tutvuda koopamaalide, pisiplastika, vaasimaali, skulptuuri ja arhitektuuriga. Maailma tekkelugu uurides saavad õpilased teada, kuidas austasid erinevad rahvad loodusjõude ja oma esivanemaid. Selline põhjalikum lähenemine erinevate rahvaste kultuurile aitab paremini mõista meie enda rahva ajalugu ja kultuuri. 

Lisaks on koostatud 6. klassi kunstitundide töökava selliselt, et haakuks õpituga kunstiajaloos ja arendaks loovust, eneseväljendusoskust ning mõistmist, kui tihedalt on rahvaste kultuurisaavutused üksteisega seotud.