Uudised

Viljandi valla asutuste töökorraldus alates 31.08.2021 07. september Andreas.siimon


Hariduse, huvitegevuse ja -hariduse, noorsootöö, raamatukogude, sporditreeningute ning  sotsiaalvaldkonna asutuste töökorraldus alates 31.08.2021 

Viljandi Vallavalitsuse poolt rakendatavad meetmed on vajalikud ja rakendatakse eesmärgiga, et lasteaiad ja koolid saaksid jätkuvalt avatud olla. 

Kohustuslik on järgida Vabariigi Valitsuse kehtestatud piiranguid ning Haridus- ja  Teadusministeeriumi juhiseid 

Koolieelsed lasteasutused 

• Vältida lastevanemate ja võõraste sisenemist lasteaia hoonesse. 

• Laste üleandmine korraldada võimalusel väljaspool lasteaia ruume. 

• Lasteaeda võetakse vastu ainult terveid lapsi. 

• Lasteaias töötavad ainult terved töötajad. 

• Lastel mõõdetakse (kontaktivaba termomeetriga) vajadusel kehatemperatuuri, saadud tulemus fikseeritakse kirjalikult ja teavitatakse vanemat. 

• Lasteaia töötajatel on õigus haigusnähtudega lapsed koju saata. 

• Lapse lasteaias oleku ajal peetakse kinni nakkusohutuse meetmetest: rühmade isoleeritus, käte hügieen, pindade sage puhastamine ja desinfitseerimine, ruumide tuulutamine, võimalikult palju tegevusi viiakse läbi õues. 

• Spordiruume, saale, ujulaid jms ei tohi samal ajal kasutada erinevate rühmade lapsed. • Personal peab vältima kogunemisi ning lähtuma hajutatuse reeglitest. 

• Asutuse juht võib Terviseameti regionaalosakonna ettepanekul või nõusolekul kehtestada  asutuse ruumides maskikandmise kohustuse. 

• Võimalikult palju tegevusi viia läbi õues. 

• Üritused saavad toimuda piiratud tingimusel väiksema osalejate arvuga (nt rühma kaupa, piiratud lähedaste arvuga vm), kui on tagatud kõikide eelpoolnimetatud tervisekaitsenõuete täitmine, soovitavalt vabas õhus. Siseruumides toimuvatel üritustel soovitame hajutamise tagamiseks jälgida, et ruumi täituvus ei oleks üle 50%. Kui osalejatel ei ole võimalik distantsi hoida, tuleks kanda maski; 

• COVID-19 positiivse testi tulemuse saanud vanem teavitab sellest koheselt lasteaeda ja jätab lapse(d) koju. 

• Kui kellelgi personalist ilmnevad haridusasutuses viibides sümptomid, mis võivad viidata  koroonaviirusele, soovitame kasutada kiirteste. 

• Oluline on vajadusel ruumide tuulutamine. 

• Lasteaedade, üldharidus- ja kutseõppeasutuste, kõrgkoolide, huvikoolide, sh eelkoolide jt  noorsootööasutuste töötajad ning iga päev asutuse hoones viibivad teenusepakkujad, kes  pole vaktsineeritud või kelle vaktsineerimiskuur pole lõppenud, peavad korra nädalas  tegema antigeeni kiirtesti. 

Üldharidus 

• Kontaktõppel osalevad kõik õpilased. Ülevaate kehtivatest piirangutest leiab  www.hm.ee/koroona. 

https://www.hm.ee/sites/default/files/htm_juhised_koolidele_2021.pdf

• Mistahes haigustunnuste esinemisel tuleb kõigil, ka vaktsineeritutel jääda koju ning võtta  ühendust oma perearstiga, kes suunab vajadusel PCR-testile. Kui kellelgi personalist  ilmnevad tööl olles sümptomid, mis võivad viidata koroonaviirusele, on võimalik kasutada  kiirtesti. 

• Kõrge nakatumisriskiga tunnid viia õue. 

• Järjepidevalt tuulutada ruume ja veenduda, et ventilatsioon töötab nõuetekohaselt. • Kohtumised ja koosolekud nii koolipersonali kui asutuseväliste inimeste osavõtul  soovitatavalt korraldada virtuaalsetes kanalites. 

• Õppetegevuseks kasutatavates ruumides peab olema tagatud desinfitseerimisvahendite olemasolu ja desinfitseerimisnõuete täitmine Terviseameti juhiste kohaselt. • Koolihoonetes asuvates saunades tuleb arvestada ruumi 50-protsendilise täitumuse ja  hajutatuse nõudega. Sauna külastajatel tuleb esitada COVID tõend. 

• Koolidirektoril on kohustus hinnata riske ja vajadusel kohaldada täiendavaid piiranguid. • Õppekorralduslike otsuste tegemise pädevus on haridusasutusel. 

• Õppekäike, väljasõite ja ekskursioone võib teha vaid klassi- või kindla õpperühma põhiselt  ja järgides kõiki külastatavas paigas kehtivaid reegleid. 

• Haridus- ja noorsootööasutuste vaktsineerimata töötajatel tuleb kord nädalas teha antigeeni  kiirtest.  

• Täielikult vaktsineeritud töötajad ja õppijad ei pea COVID-19 haigega lähikontaktis olnuna  karantiini jääma. 12–18aastased (kaasa arvatud) ning 2021/2022. õa 19aastaseks saavad  vaktsineerimata õpilased peavad haridusasutuses toimunud lähikontakti korral tegema  esmalt kiirtesti ning mitte varem kui 72-tunnise vahega PCR-testi. Negatiivse PCR-testi  tulemuse korral pole karantiin vajalik.  

• Tegevustes tuleb lähtuda hajutamise ja nn mullides tegutsemise põhimõttest ehk tegevused  toimuvad kindlates rühmades, mille liikmed on püsivalt samad. Soovitame viia võimalikult  palju tegevusi õue. Hoonetes toimuvatel aktustel ja teistel suurematel kogunemistel tuleb  jälgida, et ruumi täituvus oleks kuni 50%.  

• Sõltuvalt hoone ventilatsioonist tuleb ruume pidevalt tuulutada või veenduda  ventilatsioonisüsteemi õiges seadistuses. See aitab takistada viiruse levikut.  • Viiruse tõkestamisel on tähtsal kohal kätepesu, võimalikult ohutu aevastamine ja  nuuskamine, pindade ja ühiskasutatavate esemete asjatu katsumise vältimine ning nende  puhastamine.  

Noorsootöö, huviharidus ja -tegevus 

• Huvitegevuses ja -hariduses, täienduskoolituses ja täiendõppes tuleb kõigil osalejatel,  inimeste arvust sõltumata, alates 18. eluaastast esitada COVID tõend vaktsineerituse,  läbipõdemise või varasemalt tehtud negatiivse testi tulemuse kohta. Nakkusohutust tuleb  tõendada ka siis, kui tegevus või üritus toimub teenuse osutamise kohas, näiteks  teatrisaali või konverentsiruumi rentimisel huvitegvuse tarbeks. 

• Korraldajatel on kohustus kontrollida COVID tõendite olemasolu ja kehtivust ning  vajadusel isikut tõendavat dokumenti. 

• COVID tõendit ei pea kontrollima piiramata territooriumiga väliüritustel.

• Siseruumides on oluline lisaks COVID tõendite kontrollimisele tagada hajutatus ja  desinfitseerimisnõuete täitmine ja järgida muid koroonaviiruse leviku tõkestamise  abinõusid vastavalt Terviseameti juhistele. 

• Üritustel ja tegevustes, kus kontrollitakse COVID tõendi olemasolu ja kehtivust, saab  sisetingimustes osaleda kuni 6000 ja õues 12 000 inimest. 

• Ühetaolised reeglid kehtivad nii sise- kui ka välistingimustes toimuvatele tegevustele:  sportimisel, treenimisel, noorsootöös, huvitegevuses ja -hariduses, täienduskoolituses ja  täiendõppes; spordivõistlustel ning spordi- ja liikumisüritustel; saunades, spaades,  veekeskustes ja ujulates; avalikel koosolekutel ja üritustel (sealhulgas teatris, kinos,  kontserdil, k.a. kirikukontserdil, konverentsil); muuseumites ja näitusasutustes;  meelelahutusteenustel. 

Haridus- ja teadusministeeriumi juhised https://www.hm.ee/et/koroona 

Spordiüritused ja treeningud 

• Kontrollitud tegevustes võib isik osaleda, kui on täidetud vähemalt üks järgmistest  tingimustest: 

1) ta on alla 18-aastane (see tähendab ei ole veel 18-aastaseks saanud);  

2) ta on erivajadusega, mille tõttu ei ole tema testimine tervislikku seisundit arvestades  mõistlik;  

3) ta on COVID-19 haiguse läbi põdenud, vaktsineeritud või vaktsineerituga võrdsustatud  isik ning esitab enne tegevuses osalemist nimetatud asjaolude kohta tõendi; 4) ta on tegevusega seotud isik, kelle tööandja on töökeskkonna riskianalüüsis ette näinud  ja rakendanud konkreetse tegevuskoha riskide maandamise meetmed, ning nimetatud isik  on need nõuded täitnud;  

5) ta on tegevuse eest vastutav isik (omanik, tippjuht) või tema esindaja või hädaabitööde  tegemisega seotud isik;  

6) ta esitab tõendi SARS-CoV-2 testi tegemise kohta, mille tulemus peab olema negatiivne  ja mille peab olema teinud tervishoiuteenuse osutaja järgmistel tingimustel: 6.1. COVID-19 haigust põhjustava koroonaviiruse SARS-CoV-2 antigeen-RTD test  (edaspidi ka kiirtest) peab olema tehtud kuni 48 tundi enne tegevuses osalemist; 6.2. COVID-19 haigust põhjustava koroonaviiruse SARS-CoV-2 RT-PCR test peab olema  tehtud kuni 72 tundi enne tegevuses osalemist. 

7) ta on teinud Terviseameti juhiste kohaselt üldapteegi tegevusloa omaja juures  enesetestimiseks mõeldud kiirtesti, mille tulemus peab olema negatiivne ning mis peab  olema tehtud kuni 48 tundi enne tegevuses osalemist. 

• Tegevuse eest vastutav isik võib korraldada kiirtesti tegemise tegevuse asukohas  Terviseameti juhiste kohaselt. Tegevuses osalemiseks peab nimetatud testi tulemus olema  negatiivne. 

• Tegevuse korraldaja on kohustatud kontrollima eelpool nimetatud tõendi või testi tegemise ja selle tulemuse ehtsust ning nende kehtivust või teiste asjaolude ilmnemist enne seda, kui  isik osaleb tegevuses. Tõendi võltsimine või võltsitud tõendi kasutamine on karistatav. 

• Avalikus siseruumis võivad isikud koos viibida ja liikuda hajutatult. Hajutatuse tagamine  tähendab, et tagada tuleb, et isikute grupid või üksikisikud ei viibiks üksteisele liiga lähedal  ning vahetus kontaktis. Piirang ei kehti koos liikuva või viibiva perekonna kohta või juhul,  kui nimetatud tingimusi ei ole mõistlikult võimalik tagada.  

• Siseruumides tuleb tagada desinfitseerimisvahendite olemasolu ja desinfitseerimisnõuete  täitmine Terviseameti juhiste kohaselt. 

• Piiranguid ja meetmeid ei kohaldata füüsiliste isikute tegevusele, kui tegevus on  suunatud määratletud isikutele ja tegevus ei ole seotud tulu teenimisega ning spordiobjekti  haldaja ei ole kehtestanud kontrollimise nõuet. Määratletud isikute all mõeldakse füüsilise  isiku lähikondlasi, sõpru või tuttavaid ning selles tegevuses ei osale juhuslikke isikuid. 

COVID-19 käitumisjuhend sporditegevuse korraldajatele alates 26. augustist 2021 

Raamatukogud 

• Siseruumis võivad koos viibida ja liikuda isikud hajutatult. Piirang ei kehti koos liikuva  või viibiva perekonna kohta või juhul, kui nimetatud tingimusi ei ole mõistlikult võimalik  tagada. 

• Raamatukogu siseruumides on külastajatel kohustus kanda kaitsemaski. • Raamatukogul on kohustus desinfitseerida avalikud interneti arvutid (ekraan, klaviatuur, hiir) ja muud pinnad pärast iga kasutuskorda. 

Päevakeskused 

Siseruumides on oluline lisaks COVID tõendite või testide kontrollimisele tagada hajutatus ja  desinfitseerimisnõuete täitmine ja järgida muid koroonaviiruse leviku tõkestamise abinõusid  vastavalt Terviseameti juhistele. 

Üritustel ja tegevustes, kus kontrollitakse osalejate negatiivset testitulemust, COVID-19 haiguse läbipõdemist või COVID-19 vaktsineerimiskuuri läbimist, saab sisetingimustes seal osaleda kuni  6000 ja õues 12 000 inimest. 

Siseruumides toimuvatel üritustel soovitame hajutamise tagamiseks jälgida, et ruumi täituvus ei oleks üle 50%. Kui osalejatel ei ole võimalik distantsi hoida, tuleks kanda maski. 

Ühetaolised reeglid kehtivad nii sise- kui ka välistingimustes toimuvatele tegevustele:  huvitegevuses ja -hariduses, täienduskoolituses ja täiendõppes; saunades, avalikel koosolekutel ja  üritustel (sealhulgas teatris, kinos, kontserdil, k.a. kirikukontserdil, konverentsil); muuseumites ja  näitusasutustes; meelelahutusteenustel. 

• Kõik kannavad ühisruumides maski, kui on üritus. 

• Päevakeskuse üritustele ja sauna tulles võtta kaasa:

• kehtiv vaktsineerimispass või; 

• COVID-19 haiguse läbipõdemise tõend või; 

• negatiivne COVID-19 PCR testitõend, mis on kehtiv 72h või; 

• negatiivne COVID-19 antigeeni kiirtestitõend, mis on kehtiv 48h  

(antigeeni kiirtest peab olema teostatud tervishoiuteenuse osutaja poolt). 

Vähimagi haigustunnustega ning COVID-19 viirusega lähikontaktis olnud inimesi mitte lubada päevakeskusesse. 

Sotsiaaleluruumid 

Asutuse juhil on kohustus hinnata riske ja vajadusel kohaldada täiendavaid piiranguid. 

Kriisiolukorras on asutuse juht kohustatud teavitama vallavalitsust koheselt tekkinud olukorrast meiliaadressil viljandivald@viljandivald.ee ning helistama vallavalitsuse sekretärile tel. 43 50 110 seni, kuni on võimalik info ka suusõnaliselt edasi anda.

Hariduse, huvitegevuse ja -hariduse, noorsootöö, raamatukogude, sporditreeningute ning  sotsiaalvaldkonna asutuste töökorraldus alates 31.08.2021 

Viljandi Vallavalitsuse poolt rakendatavad meetmed on vajalikud ja rakendatakse eesmärgiga, et lasteaiad ja koolid saaksid jätkuvalt avatud olla. 

Kohustuslik on järgida Vabariigi Valitsuse kehtestatud piiranguid ning Haridus- ja  Teadusministeeriumi juhiseid 

Koolieelsed lasteasutused 

• Vältida lastevanemate ja võõraste sisenemist lasteaia hoonesse. 

• Laste üleandmine korraldada võimalusel väljaspool lasteaia ruume. 

• Lasteaeda võetakse vastu ainult terveid lapsi. 

• Lasteaias töötavad ainult terved töötajad. 

• Lastel mõõdetakse (kontaktivaba termomeetriga) vajadusel kehatemperatuuri, saadud tulemus fikseeritakse kirjalikult ja teavitatakse vanemat. 

• Lasteaia töötajatel on õigus haigusnähtudega lapsed koju saata. 

• Lapse lasteaias oleku ajal peetakse kinni nakkusohutuse meetmetest: rühmade isoleeritus, käte hügieen, pindade sage puhastamine ja desinfitseerimine, ruumide tuulutamine, võimalikult palju tegevusi viiakse läbi õues. 

• Spordiruume, saale, ujulaid jms ei tohi samal ajal kasutada erinevate rühmade lapsed. • Personal peab vältima kogunemisi ning lähtuma hajutatuse reeglitest. 

• Asutuse juht võib Terviseameti regionaalosakonna ettepanekul või nõusolekul kehtestada  asutuse ruumides maskikandmise kohustuse. 

• Võimalikult palju tegevusi viia läbi õues. 

• Üritused saavad toimuda piiratud tingimusel väiksema osalejate arvuga (nt rühma kaupa, piiratud lähedaste arvuga vm), kui on tagatud kõikide eelpoolnimetatud tervisekaitsenõuete täitmine, soovitavalt vabas õhus. Siseruumides toimuvatel üritustel soovitame hajutamise tagamiseks jälgida, et ruumi täituvus ei oleks üle 50%. Kui osalejatel ei ole võimalik distantsi hoida, tuleks kanda maski; 

• COVID-19 positiivse testi tulemuse saanud vanem teavitab sellest koheselt lasteaeda ja jätab lapse(d) koju. 

• Kui kellelgi personalist ilmnevad haridusasutuses viibides sümptomid, mis võivad viidata  koroonaviirusele, soovitame kasutada kiirteste. 

• Oluline on vajadusel ruumide tuulutamine. 

• Lasteaedade, üldharidus- ja kutseõppeasutuste, kõrgkoolide, huvikoolide, sh eelkoolide jt  noorsootööasutuste töötajad ning iga päev asutuse hoones viibivad teenusepakkujad, kes  pole vaktsineeritud või kelle vaktsineerimiskuur pole lõppenud, peavad korra nädalas  tegema antigeeni kiirtesti. 

Üldharidus 

• Kontaktõppel osalevad kõik õpilased. Ülevaate kehtivatest piirangutest leiab  www.hm.ee/koroona. 

https://www.hm.ee/sites/default/files/htm_juhised_koolidele_2021.pdf

• Mistahes haigustunnuste esinemisel tuleb kõigil, ka vaktsineeritutel jääda koju ning võtta  ühendust oma perearstiga, kes suunab vajadusel PCR-testile. Kui kellelgi personalist  ilmnevad tööl olles sümptomid, mis võivad viidata koroonaviirusele, on võimalik kasutada  kiirtesti. 

• Kõrge nakatumisriskiga tunnid viia õue. 

• Järjepidevalt tuulutada ruume ja veenduda, et ventilatsioon töötab nõuetekohaselt. • Kohtumised ja koosolekud nii koolipersonali kui asutuseväliste inimeste osavõtul  soovitatavalt korraldada virtuaalsetes kanalites. 

• Õppetegevuseks kasutatavates ruumides peab olema tagatud desinfitseerimisvahendite olemasolu ja desinfitseerimisnõuete täitmine Terviseameti juhiste kohaselt. • Koolihoonetes asuvates saunades tuleb arvestada ruumi 50-protsendilise täitumuse ja  hajutatuse nõudega. Sauna külastajatel tuleb esitada COVID tõend. 

• Koolidirektoril on kohustus hinnata riske ja vajadusel kohaldada täiendavaid piiranguid. • Õppekorralduslike otsuste tegemise pädevus on haridusasutusel. 

• Õppekäike, väljasõite ja ekskursioone võib teha vaid klassi- või kindla õpperühma põhiselt  ja järgides kõiki külastatavas paigas kehtivaid reegleid. 

• Haridus- ja noorsootööasutuste vaktsineerimata töötajatel tuleb kord nädalas teha antigeeni  kiirtest.  

• Täielikult vaktsineeritud töötajad ja õppijad ei pea COVID-19 haigega lähikontaktis olnuna  karantiini jääma. 12–18aastased (kaasa arvatud) ning 2021/2022. õa 19aastaseks saavad  vaktsineerimata õpilased peavad haridusasutuses toimunud lähikontakti korral tegema  esmalt kiirtesti ning mitte varem kui 72-tunnise vahega PCR-testi. Negatiivse PCR-testi  tulemuse korral pole karantiin vajalik.  

• Tegevustes tuleb lähtuda hajutamise ja nn mullides tegutsemise põhimõttest ehk tegevused  toimuvad kindlates rühmades, mille liikmed on püsivalt samad. Soovitame viia võimalikult  palju tegevusi õue. Hoonetes toimuvatel aktustel ja teistel suurematel kogunemistel tuleb  jälgida, et ruumi täituvus oleks kuni 50%.  

• Sõltuvalt hoone ventilatsioonist tuleb ruume pidevalt tuulutada või veenduda  ventilatsioonisüsteemi õiges seadistuses. See aitab takistada viiruse levikut.  • Viiruse tõkestamisel on tähtsal kohal kätepesu, võimalikult ohutu aevastamine ja  nuuskamine, pindade ja ühiskasutatavate esemete asjatu katsumise vältimine ning nende  puhastamine.  

Noorsootöö, huviharidus ja -tegevus 

• Huvitegevuses ja -hariduses, täienduskoolituses ja täiendõppes tuleb kõigil osalejatel,  inimeste arvust sõltumata, alates 18. eluaastast esitada COVID tõend vaktsineerituse,  läbipõdemise või varasemalt tehtud negatiivse testi tulemuse kohta. Nakkusohutust tuleb  tõendada ka siis, kui tegevus või üritus toimub teenuse osutamise kohas, näiteks  teatrisaali või konverentsiruumi rentimisel huvitegvuse tarbeks. 

• Korraldajatel on kohustus kontrollida COVID tõendite olemasolu ja kehtivust ning  vajadusel isikut tõendavat dokumenti. 

• COVID tõendit ei pea kontrollima piiramata territooriumiga väliüritustel.

• Siseruumides on oluline lisaks COVID tõendite kontrollimisele tagada hajutatus ja  desinfitseerimisnõuete täitmine ja järgida muid koroonaviiruse leviku tõkestamise  abinõusid vastavalt Terviseameti juhistele. 

• Üritustel ja tegevustes, kus kontrollitakse COVID tõendi olemasolu ja kehtivust, saab  sisetingimustes osaleda kuni 6000 ja õues 12 000 inimest. 

• Ühetaolised reeglid kehtivad nii sise- kui ka välistingimustes toimuvatele tegevustele:  sportimisel, treenimisel, noorsootöös, huvitegevuses ja -hariduses, täienduskoolituses ja  täiendõppes; spordivõistlustel ning spordi- ja liikumisüritustel; saunades, spaades,  veekeskustes ja ujulates; avalikel koosolekutel ja üritustel (sealhulgas teatris, kinos,  kontserdil, k.a. kirikukontserdil, konverentsil); muuseumites ja näitusasutustes;  meelelahutusteenustel. 

Haridus- ja teadusministeeriumi juhised https://www.hm.ee/et/koroona 

Spordiüritused ja treeningud 

• Kontrollitud tegevustes võib isik osaleda, kui on täidetud vähemalt üks järgmistest  tingimustest: 

1) ta on alla 18-aastane (see tähendab ei ole veel 18-aastaseks saanud);  

2) ta on erivajadusega, mille tõttu ei ole tema testimine tervislikku seisundit arvestades  mõistlik;  

3) ta on COVID-19 haiguse läbi põdenud, vaktsineeritud või vaktsineerituga võrdsustatud  isik ning esitab enne tegevuses osalemist nimetatud asjaolude kohta tõendi; 4) ta on tegevusega seotud isik, kelle tööandja on töökeskkonna riskianalüüsis ette näinud  ja rakendanud konkreetse tegevuskoha riskide maandamise meetmed, ning nimetatud isik  on need nõuded täitnud;  

5) ta on tegevuse eest vastutav isik (omanik, tippjuht) või tema esindaja või hädaabitööde  tegemisega seotud isik;  

6) ta esitab tõendi SARS-CoV-2 testi tegemise kohta, mille tulemus peab olema negatiivne  ja mille peab olema teinud tervishoiuteenuse osutaja järgmistel tingimustel: 6.1. COVID-19 haigust põhjustava koroonaviiruse SARS-CoV-2 antigeen-RTD test  (edaspidi ka kiirtest) peab olema tehtud kuni 48 tundi enne tegevuses osalemist; 6.2. COVID-19 haigust põhjustava koroonaviiruse SARS-CoV-2 RT-PCR test peab olema  tehtud kuni 72 tundi enne tegevuses osalemist. 

7) ta on teinud Terviseameti juhiste kohaselt üldapteegi tegevusloa omaja juures  enesetestimiseks mõeldud kiirtesti, mille tulemus peab olema negatiivne ning mis peab  olema tehtud kuni 48 tundi enne tegevuses osalemist. 

• Tegevuse eest vastutav isik võib korraldada kiirtesti tegemise tegevuse asukohas  Terviseameti juhiste kohaselt. Tegevuses osalemiseks peab nimetatud testi tulemus olema  negatiivne. 

• Tegevuse korraldaja on kohustatud kontrollima eelpool nimetatud tõendi või testi tegemise ja selle tulemuse ehtsust ning nende kehtivust või teiste asjaolude ilmnemist enne seda, kui  isik osaleb tegevuses. Tõendi võltsimine või võltsitud tõendi kasutamine on karistatav. 

• Avalikus siseruumis võivad isikud koos viibida ja liikuda hajutatult. Hajutatuse tagamine  tähendab, et tagada tuleb, et isikute grupid või üksikisikud ei viibiks üksteisele liiga lähedal  ning vahetus kontaktis. Piirang ei kehti koos liikuva või viibiva perekonna kohta või juhul,  kui nimetatud tingimusi ei ole mõistlikult võimalik tagada.  

• Siseruumides tuleb tagada desinfitseerimisvahendite olemasolu ja desinfitseerimisnõuete  täitmine Terviseameti juhiste kohaselt. 

• Piiranguid ja meetmeid ei kohaldata füüsiliste isikute tegevusele, kui tegevus on  suunatud määratletud isikutele ja tegevus ei ole seotud tulu teenimisega ning spordiobjekti  haldaja ei ole kehtestanud kontrollimise nõuet. Määratletud isikute all mõeldakse füüsilise  isiku lähikondlasi, sõpru või tuttavaid ning selles tegevuses ei osale juhuslikke isikuid. 

COVID-19 käitumisjuhend sporditegevuse korraldajatele alates 26. augustist 2021 

Raamatukogud 

• Siseruumis võivad koos viibida ja liikuda isikud hajutatult. Piirang ei kehti koos liikuva  või viibiva perekonna kohta või juhul, kui nimetatud tingimusi ei ole mõistlikult võimalik  tagada. 

• Raamatukogu siseruumides on külastajatel kohustus kanda kaitsemaski. • Raamatukogul on kohustus desinfitseerida avalikud interneti arvutid (ekraan, klaviatuur, hiir) ja muud pinnad pärast iga kasutuskorda. 

Päevakeskused 

Siseruumides on oluline lisaks COVID tõendite või testide kontrollimisele tagada hajutatus ja  desinfitseerimisnõuete täitmine ja järgida muid koroonaviiruse leviku tõkestamise abinõusid  vastavalt Terviseameti juhistele. 

Üritustel ja tegevustes, kus kontrollitakse osalejate negatiivset testitulemust, COVID-19 haiguse läbipõdemist või COVID-19 vaktsineerimiskuuri läbimist, saab sisetingimustes seal osaleda kuni  6000 ja õues 12 000 inimest. 

Siseruumides toimuvatel üritustel soovitame hajutamise tagamiseks jälgida, et ruumi täituvus ei oleks üle 50%. Kui osalejatel ei ole võimalik distantsi hoida, tuleks kanda maski. 

Ühetaolised reeglid kehtivad nii sise- kui ka välistingimustes toimuvatele tegevustele:  huvitegevuses ja -hariduses, täienduskoolituses ja täiendõppes; saunades, avalikel koosolekutel ja  üritustel (sealhulgas teatris, kinos, kontserdil, k.a. kirikukontserdil, konverentsil); muuseumites ja  näitusasutustes; meelelahutusteenustel. 

• Kõik kannavad ühisruumides maski, kui on üritus. 

• Päevakeskuse üritustele ja sauna tulles võtta kaasa:

• kehtiv vaktsineerimispass või; 

• COVID-19 haiguse läbipõdemise tõend või; 

• negatiivne COVID-19 PCR testitõend, mis on kehtiv 72h või; 

• negatiivne COVID-19 antigeeni kiirtestitõend, mis on kehtiv 48h  

(antigeeni kiirtest peab olema teostatud tervishoiuteenuse osutaja poolt). 

Vähimagi haigustunnustega ning COVID-19 viirusega lähikontaktis olnud inimesi mitte lubada päevakeskusesse. 

Sotsiaaleluruumid 

Asutuse juhil on kohustus hinnata riske ja vajadusel kohaldada täiendavaid piiranguid. 

Kriisiolukorras on asutuse juht kohustatud teavitama vallavalitsust koheselt tekkinud olukorrast meiliaadressil viljandivald@viljandivald.ee ning helistama vallavalitsuse sekretärile tel. 43 50 110 seni, kuni on võimalik info ka suusõnaliselt edasi anda.