Kooli lugu

Viiratsi Kool loodi 3. mail 1993. a. Alustati üle 100 õpilasega kuues klassikomplektis 4-klassilise algkoolina, aadressiga Lastekodu 2, Viiratsi alevikus.

Alates 2000. aastast koliti kooliks kohandatud ruumidesse, mis asusid Tiigi 4 Viiratsi alevikus ja areneti 6-klassiliseks algkooliks. Koolihoonele anti selle erinevate kasutajate tõttu nimetus Kool-Huvikeskus. Majas töötavad erinevad asutused: Viiratsi Kool ja Viiratsi raamatukogu. Valla elanike ja üldsuse kasutuses on kooli söökla, aula, arvutiklass-internetipunkt, spordiruumid. Kooli ruume kasutatakse täiendkoolitusteks, seminarideks või konverentsideks. Kooli aulas ja jalutusruumis vahelduvad kunstnike ülespanekud kunstnike ja kooli õpilaste loominguga.

Alates 2004. aastast valmis projekti abil kooli õuealal väike mänguväljak, mis on mõeldud ka aleviku lastele.

Mänguväljak on õpilastele meeldiv ja tervislik võimalus vahetundide veetmiseks ja õuesõppeks. Kooli direktor on kooli loomisest alates Külli Saat. Algusaegadest peale töötab ka huvitegevuse juht Maie Arba, kes on kujundanud koostöös koolijuhi, õpilaste ja pedagoogide ning teiste Viiratsi valla asutustega (rahvamaja, raamatukogu, haridusasutused) Viiratsi Kooli traditsioonid ja omanäolisuse. Kooli personal on olnud püsiv.

Kooli oluliseks eesmärgiks on integreerida haridus kultuuriga. Õppekavasse on sisse viidud valikainetena usundiõpetus, draamaõpe, kunstiajalugu ja majandusõpe. Väärtustatud alustaladeks eetika ja esteetika, rahvuskultuur, traditsioonide hoidmine ja laste loovuse arendamine. Õpilastes arendatakse juba esimestest klassidest alates esinemisjulgust ja enesekindlust.

Ringitegevuses on hinnatud tasemel rahvatants ja mudilaskoor. Saavutatud on korduvalt pääsemine vabariiklikele tantsu- ja laulupidudele.

Alates 2002. aastast võeti Viiratsi Kool vastu Eesti Tervistedendavate Koolide võrgustikku. Õppetöös kasutatakse uue õppekava rakendamisel isiksuskeskset pedagoogikat, Hea Alguse metoodikat, avastus- ja õuesõpet.